В периода 29 януари – 5 март 2020 година бяха проведени 4 фокус – групи в градовете София, Сливен, Силистра и Смолян.

По време на фокус-групите, служителите от ОДМВР-тата и СДВР споделиха своя опит в работата с жертви на домашно насилие, начините, по които си сътрудничат с местните власти, проблемите, с които се срещат в резултат на различните нагласи по отношение на домашното насилие. Сериозен проблем се оказа липсата на доставчици на социални услуги за жертви на насилие в Смолян и Сливен, а в София и Силистра бяха изтъкнати много добри практики за сътрудничество между полицията и доставчиците на услуги.

По време на всички фокус-групи бяха обсъдени възможностите за подобряване на работата на местно ниво за информиране на гражданите и промяна на нагласите им по отношение на домашното насилие, като всички заявиха необходимостта от подобни действия и сериозната трудност и съпротиви, които биха срещнали.
Резултатите се обобщават към момента.

В края на проекта е предвидено да се проведе още едно изследване, чиято цел е да се отчете настъпилата промяна и да се оцени ефективността на предприетите действия в рамките на проекта.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Общество и сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”