На 5 март 2020 г. в град Смолян се проведе последната фокус-група с полицейски служители по проект „Активни срещу насилието над жени“, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът има за цел да просвети и активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Проектът се реализира от Фондация „Асоциация Анимус“, в партньорство с Фондация „Общество и сигурност“. Целта на тази, както и на проведените в София, Сливен и Силистра фокус-групи, бе да се проучат познанията и нагласите на полицаите по темата домашно насилие и да се идентифицират техните потребности от допълнителни обучения и информация по темата.

По време на фокус-групата, служителите от ОДМВР-Смолян споделиха своя опит в работата с жертви на домашно насилие, начините, по които си сътрудничат с местните власти, проблемите, с които се срещат в резултат на липсата на доставчици на бяха обсъдени възможностите за подобряване на работата на местно ниво за информиране на гражданите и промяна на нагласите им по отношение на домашното насилие.
Предстои в периода март – април 2020 г., получените резултати да бъдат обобщени и да бъде финализирано изследването на нагласите на полицаите.

В края на проекта е предвидено да се проведе още едно изследване, чиято цел е да се отчете настъпилата промяна и да се оцени ефективността на предприетите действия в рамките на проекта.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Общество и сигурност” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *