Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (ЗИД на ЗЗДН), са продиктувани от необходимостта да се отстранят слабости и пропуски в действащата нормативна база и за изпълнение на препоръките на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека, имащи отношение към проблемите на насилието над жени, и привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските законодателни практики и международните стандарти в тази област. С предложените изменения и допълнения се изпълняват и заложените мерки в Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2019 г., приета с Решение № 5 на Министерския съвет от 10 януари 2019 г., и Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2020 г., приета с Решение № 238 на Министерския съвет от 9 април 2020 г.

Очакваните резултати, които ще се постигнат с въвеждане на предвидените нормативни промени в българското законодателство, са надграждане на нормативната уредба на противодействието на домашното насилие и повишаване на ефективността ѝ; изпълнение на международните стандарти в тази област, вкл. и препоръки на Европейската комисия и на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на правата на човека и имащи отношение към проблемите на насилието над жени, и в частност домашното насилие; осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и ефективно прилагане на мерките за защита на правата на жертвите на насилие.

Проектът за изменение, както и мотивите към него, могат да бъдат прочетени тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *